Privacy statement

 

 

Verantwoordelijke

Hotel Asterisk B.V. (hierna Hotel Asterisk) verwerkt persoonsgegevens met het doel om uw opdracht tot reservering uit te kunnen voeren.

Zonder uw naam, adres, woonplaats, email adres en creditcard gegevens is het niet mogelijk om te reserveren bij Hotel Asterisk. Daarom zijn deze velden als verplicht aangemerkt wanneer u een online reservering maakt.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens vanwege de verplichting hiertoe uit hoofde van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht (verplichting tot het bijhouden van een nachtregister op grond waarvan u aan ons een geldig reisdocument of identiteitsbewijs ter inzage dient te tonen) en de wettelijke verplichting voor het opstellen van facturen.

Ook verwerkt Hotel Asterisk persoonsgegevens om na uw verblijf feedback te vagen over uw verblijf, echter alleen indien u daarvoor toestemming heeft verleend.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden tenzij dit een wettelijke grondslag heeft of uw toestemming hiervoor is verleend of noodzakelijk is in verband met een (incasso)procedure.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Alle personen die namens Hotel Asterisk uw persoonsgegevens  bewerken, hebben een geheimhoudingsplicht en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt bij Hotel Asterisk reserveren via diverse Online Travel Agencies, zoals onder andere Hoteliers, Booking.com, Expedia. Deze versturen uw persoonsgegevens via een versleutelde en beveiligde verbinding.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hotel Asterisk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit zijn de termijnen die de Nederlandse wetgever verplicht heeft gesteld. Voor facturen en financiële administratie bedraagt dit zeven jaar.

De beelden vastgelegd door de beveiligingscamera’s  worden uiterlijk na 7 dagen vernietigd tenzij sprake is van strafrechtelijk elementen zolang het onderzoek loopt en/of vordering door het bevoegd gezag.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te vernietigen mits Hotel Asterisk hiermee niet in strijd handelt met enige wettelijke bepaling. Door u gegeven toestemming kunt u  te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

Hiervoor, en ook  als u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u contact opnemen met ons via admin@asteriskhotel.nl, of per post via Hotel Asterisk, Den Texstraat 16, 1017 ZA  Amsterdam of met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de privacybescherming. Hotel Asterisk behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst.